De nghi cac dc cong an co trach nhiem giai quyet nhanh cho dan dc nho., phap luat ko co vung cam.