Bài viết không toát lên bản chất của sự việc do tác giả chưa nắm rõ bản chất đất ở đó và việc quản lý đất ở đó như thế nào. Quyết định của tỉnh giao đất ở đó cho DN thống nhất là qđ sai